dischi_abrasivi_fibra_zirconio_additivato

این نوع از دیسک های فیبری بدلیل سختی دانه بندی زیرکونیم، برای کاربرد های سخت مناسب هستند. بدلیل براده برداری سنگین پیشنهاد می شود این نوع دیسک ها بر روی ماشین های براده برداری قوی نصب شوند. دیسک های فیبری زیرکونیم با پوشش مخصوص، توانایی براده برداری بهتر ، با دمای کمتر را دارد. این نوع دیسک ها برای براده برداری و پلیسه گیری خط جوش مناسب می باشند.