dischi_abrasivi_fibra_corindone_additivato

این نوع دیسک های فیبری بر روی انواع قطعات فلزی بخصوص بر روی فلزات غیر آهنی برای براده برداری خشن کاربرد دارند. اکسید آلومینیم با پوشش مخصوص برای گرید های نرم امکان پرداخت سطح بهتری را به اپراتور می دهد.