حضور درپانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران (۱۳۹۴ – ۲۰۱۵)
حضور در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات و ماشین آلات مبلمان، تجهیزات و صنایع وابسته  (۱۳۹۴ – ۲۰۱۶)
حضور درهشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب، ماشین آلات و تجهیزات وابسته  تهران (۱۳۹۵ – ۲۰۱۷)
حضور درهفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران (۱۳۹۶ – ۲۰۱۷)